Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal

Comtec Net S.R.L. persoană juridică de naționalitate română, având sediul social în Strada Arhitect Louis Blanc Nr.1, Faza II, Et.2, Sector 1, București, cu număr de ordine în Registrul Comerțului J40/10903/1992, cod unic de înregistrare fiscală RO1558561. În sensul legislației cu privire la protecția datelor, Comtec Net S.R.L. are rol de operator atunci când prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal.

Cum ne puteți contacta

Întrucât ne dorim să aflăm opiniile dumneavoastră, precum și să vă furnizăm orice informații suplimentare de care ați putea avea nevoie cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră, vă punem la dispoziție un Responsabil Tecnet (Data Protection Officer) cu protecția datelor accesibil prin intermediul adresei de e-mail: data.protection@tecnet.ro; sau prin poștă și curier la adresa: Strada Arhitect Louis Blanc Nr.1, Faza II, Et.2, Sector 1, București – cu mențiunea: în atenția D.P.O.

COMTEC NET S.R.L. este înregistrată la ANSPDCP în calitate de operator de date cu caracter personal, având numărul de înregistrare 10175.

Confidențialitatea Datelor

COMTEC NET S.R.L. asigură, în condiţiile legii, păstrarea confidențialității datelor cu caracter personal ale partenerilor de afaceri precum clienți, furnizori, beneficiari, prestatori, etc.) și respectarea dreptului acestora la protecţia vieţii private, în privinţa prelucrării datelor sale cu caracter personal.

Definiții

„Beneficiar” înseamnă clientul care este utilizatorul final al Serviciilor COMTEC NET S.R.L.;

„Datele cu caracter personal ale Beneficiarului” înseamnă Datele cu caracter personal pentru care Beneficiarul este Operatorul de date și care sunt prelucrate de COMTEC NET S.R.L. în calitate de Persoană împuternicită de Operator, sau de Persoanele secundare împuternicite de Operator, în decursul prestării Serviciilor;

„Destinatar” înseamnă persoană fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism căreia (căruia) îi sunt divulgate datele cu caracter personal, indiferent dacă este sau nu o parte terță. Cu toate acestea, autoritățile publice cărora li se pot comunica date cu caracter personal în cadrul unei anumite anchete în conformitate cu dreptul Uniunii Europene sau cu dreptul intern nu sunt considerate destinatari; prelucrarea acestor date de către autoritățile publice respective respectă normele aplicabile în materie de protecție a datelor, în conformitate cu scopurile prelucrării.

„Consimțământ” al persoanei vizate înseamnă orice manifestare de voință liberă, specifică, informată și lipsită de ambiguitate a persoanei vizate prin care aceasta accepta, printr-o declarație sau printr-o acțiune fără echivoc, ca datele cu caracter personal care o privesc să fie prelucrate.

„Operator De Date” înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenție sau orice alt organism care, fie în mod independent, fie în asociere cu altele, stabilește scopurile și mijloacele prelucrării Datelor cu caracter personal; în cazul în care scopurile și mijloacele prelucrării sunt determinate de Legislația aplicabilă privind protecția și confidențialitatea datelor, Operatorul de date sau criteriile pentru desemnarea Operatorului de date vor fi în conformitate cu prevederile din Legislația aplicabilă privind protecția și confidențialitatea datelor;

„Persoana Împuternicită De Operator” înseamnă orice persoană fizică sau juridică, orice autoritate publică, orice agenție sau orice alt organism care prelucrează Date cu caracter personal în numele unui Operator de date sau la cererea altei Persoane împuternicite de operator care acționează în numele unui Operator de date;

„Legislația Privind Protecția Și Confidențialitatea Datelor” înseamnă toate legile și reglementările din prezent și din viitor, din jurisdicțiile relevante, cu privire la prelucrarea, securitatea, protecția și păstrarea Datelor cu caracter personal și a confidențialității, inclusiv, fără limitare, Directiva 95/46/CE privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, Directiva 2002/58/CE privind prelucrarea datelor personale și protejarea confidențialității în sectorul comunicațiilor publice, toate legile sau reglementările naționale care pun în aplicare directivele menționate, precum și toate amendamentele acestor legi și reglementări sau actele normative care vor înlocui aceste legi și reglementări;

„Persoana Vizată” va avea sensul atribuit termenului „persoană vizată” de Legislația aplicabilă privind protecția și confidențialitatea datelor și va include, cel puțin, toate persoanele fizice identificate sau identificabile la care se referă Datele cu caracter personal;

„UE” înseamnă Uniunea Europeană și statele membre ale acestei uniuni, desemnate colectiv;

„Stat European” înseamnă un stat membru al UE;

„Clauzele Contractuale Standard Ale UE” înseamnă clauzele contractuale standard ale UE pentru transferul Datelor cu caracter personal către Persoanele împuternicite de operatorii de date conform 2010/87/UE sau actului succesor;

„GDPR” sau General Data Protection Regulation înseamnă Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date;

„COMTEC NET S.R.L.” înseamnă COMTEC NET S.R.L. cu sediul în Strada Arhitect Louis Blanc Nr.1, Faza II, Et.2, Sectorul 1, București. În cadrul COMTEC NET S.R.L. a fost desemnat un ofițer pentru protecția datelor (D.P.O.) care poate fi contactat prin  email la adresa: data.protection@tecnet.ro

„Date Cu Caracter Personal” înseamnă orice informație referitoare la o persoană fizică, identificată sau identificabilă, sau termenul va avea sensul stabilit prin Legislația aplicabilă privind protecția și confidențialitatea datelor. O persoană identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un factor de identificare cum ar fi numele, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online sau unul sau mai mulți factori specifici identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale;

„Incident Privind Datele Cu Caracter Personal” va avea sensul atribuit de Legislația aplicabilă privind protecția și confidențialitatea datelor termenilor „incident de securitate”, „breșă de securitate”;

„Încălcarea Securității Datelor Cu Caracter Personal” include orice situație în care COMTEC NET S.R.L. află că Datele cu caracter personal ale clienților au fost (sau este probabil să fi fost) accesate, divulgate, modificate, pierdute, distruse sau utilizate de persoane neautorizate, în mod neautorizat;

„A Prelucra”, „Prelucrează”, „Prelucrare” Sau „Prelucrat” înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni executate asupra Datelor cu caracter personal, indiferent dacă prin mijloace automatizate sau nu, inclusiv, fără limitare, accesarea, colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, păstrarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, recuperarea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminare sau punere la dispoziție în orice alt mod, alinierea, combinarea, blocarea, restricționarea, ștergerea și distrugerea Datelor cu caracter personal și toate definițiile echivalente din Legislația aplicabilă privind protecția și confidențialitatea datelor, în măsura în care definițiile respective sunt mai extinse decât această definiție;

„Servicii” înseamnă serviciile, inclusiv aplicațiile, platformele și asistență, oferite de COMTEC NET S.R.L. în temeiul Contractului de prestări servicii;

„Contract De Prestări Servicii” înseamnă contractul dintre COMTEC NET S.R.L. și Beneficiar cu privire la achiziționarea de Servicii de la COMTEC NET S.R.L.;

Domeniu de aplicare și conformitate juridică

Prezenta Politică de Prelucrare a Datelor vizează numai prelucrarea de către COMTEC NET S.R.L. a Datelor cu caracter personal ale Beneficiarului în legătură cu prestarea de către COMTEC NET S.R.L. a Serviciilor, și atunci când COMTEC NET S.R.L. acționează în calitate de Persoană împuternicită de Operator în numele Beneficiarului, care este Operatorul de date. Prezenta Politică de Prelucrare a Datelor cu Caracter Personal nu se aplică atunci când COMTEC NET S.R.L. și Beneficiarul sunt considerați Operatori de date de sine stătători.

Categoriile de Persoane vizate, tipurile de Date cu caracter personal ale Beneficiarului prelucrate și scopurile prelucrării sunt prezentate în cadrul acestui document. COMTEC NET S.R.L. va prelucra Datele cu caracter personale ale Beneficiarului pe durata Contractului de prestări servicii (sau pe o perioadă mai îndelungată, dacă legislația aplicabilă o impune).

În utilizarea Serviciilor COMTEC NET S.R.L., Beneficiarul va avea responsabilitatea exclusivă de a se conforma cu întreaga Legislație aplicabilă privind protecția și confidențialitatea datelor în ceea ce privește corectitudinea, calitatea și legalitatea Datelor cu caracter personal ale Beneficiarului care urmează să fie prelucrate de COMTEC NET S.R.L. în legătură cu Serviciile. De asemenea, Beneficiarul se va asigura că instrucțiunile pe care le transmite către COMTEC NET S.R.L. în legătură cu prelucrarea Datelor cu caracter personal ale Beneficiarului vor fi în conformitate cu întreaga Legislație aplicabilă privind protecția și confidențialitatea datelor și nu va determina COMTEC NET S.R.L. să își încalce obligațiile prevăzute de Legislația aplicabilă privind protecția și confidențialitatea datelor.

În cazul în care Beneficiarul utilizează Serviciile pentru a prelucra orice categorie de Date cu caracter personal care nu este acoperită expres de această Politică de Prelucrare a Datelor, Beneficiarul acționează pe propriul risc, iar COMTEC NET S.R.L. nu își asumă responsabilitatea pentru nici un posibil deficit de conformitate asociat cu utilizarea neconformă.

Atunci când COMTEC NET S.R.L. îi divulgă Beneficiarului Date cu caracter personal ale unui angajat COMTEC NET S.R.L., sau un angajat COMTEC NET S.R.L. îi furnizează direct Beneficiarului Date cu caracter personal pe care Beneficiarul le prelucrează pentru a-și gestiona utilizarea Serviciilor, Beneficiarul va prelucra acele Date cu caracter personal în conformitate cu politicile sale de confidențialitate și cu Legislația aplicabilă privind protecția și confidențialitatea datelor. Aceste divulgări vor fi făcute de COMTEC NET S.R.L. numai atunci când sunt legale în scopul de a gestiona contractul, relația comercială, de a gestiona serviciile sau în scopurile rezonabile ale Beneficiarului de a efectua verificări sau de a asigura securitatea.

Obligațiile Operatorului

Indiferent de eventualele prevederi contrare din Contractul de servicii în legătură cu Datele cu caracter personal ale Beneficiarului, COMTEC NET S.R.L. va realiza următoarele:

 1. Va prelucra Datele cu caracter personal ale Beneficiarului numai în conformitate cu instrucțiunile consemnate ale Beneficiarului care pot fi de natură specifică sau generală, după cum sunt prezentate în Contractul de servicii sau comunicate în alt mod de Beneficiar. Indiferent de prevederile de mai sus, COMTEC NET S.R.L. poate prelucra Datele cu caracter personal ale Beneficiarului după cum impune legislația aplicabilă. În această situație, COMTEC NET S.R.L. va lua măsuri rezonabile de a-l informa pe Beneficiar cu privire la o astfel de cerință, înainte ca COMTEC NET S.R.L. să prelucreze datele, cu excepția cazului în care legea interzice acest lucru;
 2. Se va asigura că numai angajații autorizați, care au absolvit cursuri adecvate de protecție și gestionare a Datelor cu caracter personal și care sunt obligați să respecte confidențialitatea Datelor cu caracter personal ale Beneficiarului conform regulamentului intern și a normelor interne cu privire la confidențialitatea datelor, vor avea acces la acestea;
 3. Va implementa măsuri corespunzătoare de natură tehnică și organizațională, de protecție față de distrugerea neautorizată sau ilegală, pierderea, modificarea, divulgarea neautorizată sau accesul neautorizat la Datele cu caracter personal ale Beneficiarului. Aceste măsuri vor fi adecvate pentru prejudiciile care ar putea rezulta din prelucrarea neautorizată sau ilegală, pierderea accidentală, distrugerea, deteriorarea sau furtul Datelor cu caracter personal ale beneficiarului, și vor ține cont de natura Datelor cu caracter personal ale Beneficiarului care urmează a fi protejate fără întârzieri nejustificate, și în măsura permisă de lege, îl va informa pe Beneficiar cu privire la orice solicitare a Persoanelor vizate de a-și exercita drepturile conform Legislației aplicabile privind protecția și confidențialitatea datelor și, la cererea în scris a Beneficiarului și pe cheltuiala acestuia, ținând cont de natura prelucrării, îl va ajuta pe Beneficiar să implementeze măsuri corespunzătoare de natură tehnică și organizațională, în măsura în care acest lucru este posibil, pentru a contribui la îndeplinirea obligației Beneficiarului de a da curs acestor solicitări.
 4. În măsura în care Datele cu caracter personal ale Beneficiarului nu sunt accesibile pentru Beneficiar prin Serviciile furnizate în temeiul Contractului de prestări servicii, atunci când legislația permite și Beneficiarul solicită, COMTEC NET S.R.L. va depune masuri rezonabile din punct de vedere comercial de a-l ajuta pe Beneficiar să dea curs acestor solicitări, dacă Legislația aplicabilă privind protecția și confidențialitatea datelor impune ca aceste solicitări să primească răspuns;
 5. La cererea în scris a Beneficiarului, va șterge sau îi va returna Beneficiarului toate aceste Date cu caracter personal ale Beneficiarului la încheierea furnizării Serviciilor, cu excepția cazului în care legislația aplicabilă impune stocarea Datelor cu caracter personal ale Beneficiarului.

Drepturile Beneficiarului

În conformitate cu dispozițiile Regulamentului U.E. Nr. 679/2016, persoanele vizate au următoarele drepturi: dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenție asupra datelor (rectificare, actualizare, blocare sau ștergere), dreptul de opoziție, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de a se adresa justiției.

Dreptul la informare

În cazul în care Datele cu caracter personal sunt obținute direct de la persoana vizată, operatorul este obligat să furnizeze persoanei vizate cel puțin următoarele informații, cu excepția cazului în care această persoană posedă deja informațiile respective:

 1. Identitatea operatorului și a reprezentantului acestuia, dacă este cazul;
 2. Scopul în care se face prelucrarea Datelor;
 3. Informații suplimentare, precum: destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor; dacă furnizarea tuturor Datelor cerute este obligatorie și consecințele refuzului de a le furniza; existența drepturilor prevăzute de prezenta lege pentru persoana vizată, în special a dreptului de acces, de intervenție asupra datelor și de opoziție, precum și condițiile în care pot fi exercitate;
 4. Orice alte informații a căror furnizare este impusă prin dispoziție a autorității de supraveghere, ținând seama de specificul prelucrării.

În cazul în care Datele nu sunt obținute direct de la persoana vizată, operatorul este obligat ca, în momentul colectării Datelor sau, dacă se intenționează dezvăluirea acestora către Persoane secundare împuternicite de operator cel mai târziu până în momentul primei dezvăluiri, să furnizeze persoanei vizate cel puțin următoarele informații, cu excepția cazului în care persoana vizată posedă deja informațiile respective:

 1. Identitatea operatorului și a reprezentantului acestuia, dacă este cazul;
 2. Scopul în care se face prelucrarea Datelor;
 3. Informații suplimentare, precum: categoriile de date vizate, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, existența drepturilor prevăzute de prezenta lege pentru persoana vizată, în special a dreptului de acces, de intervenție asupra datelor si de opozitie, precum si condițiile în care pot fi exercitate;
 4. Orice alte informații a căror furnizare este impusă prin dispoziție a autorității de supraveghere, ținând seama de specificul prelucrării.

Dreptul de acces la Date

Orice persoană vizată are dreptul de a obține de la operator, la cerere și în mod gratuit, confirmarea faptului că Datele care o privesc sunt sau nu sunt prelucrate de acesta. Operatorul este obligat, în situația în care prelucrează Date cu caracter personal care privesc solicitantul, să comunice acestuia, împreună cu confirmarea, cel puțin următoarele:

 1. Informații referitoare la scopurile prelucrării, categoriile de Date avute în vedere și destinatarii sau categoriile de destinatari cărora le sunt dezvăluite datele;
 2. Comunicarea într-o formă inteligibilă a datelor care fac obiectul prelucrării, precum și a oricărei informații disponibile cu privire la originea Datelor;
 3. Informații asupra principiilor de funcționare a mecanismului prin care se efectuează orice prelucrare automată a Datelor care vizează persoana respectivă;
 4. Informații privind existența dreptului de intervenție asupra Datelor și a dreptului de opoziție, precum și condițiile în care pot fi exercitate;
 5. Informații asupra posibilității de a consulta registrul de evidență a prelucrărilor de Date cu caracter personal, de a înainta plângere către autoritatea de supraveghere, precum și de a se adresa instanței pentru atacarea deciziilor operatorului.

Persoana vizată poate solicita de la operator informațiile printr-o cerere întocmită în formă scrisă, datată și semnată. În cerere solicitantul poate arăta dacă dorește ca informațiile să îi fie comunicate la o adresă de poșta electronică sau printr-un serviciu de corespondență care să asigure ca predarea i se va face numai personal.

Operatorul este obligat să comunice informațiile solicitate, în termen de 15 zile de la data primirii cererii, cu respectarea eventualei opțiuni a solicitantului exprimate.

Dreptul de intervenție asupra Datelor

Orice persoană vizată are dreptul de a obține de la operator, la cerere și în mod gratuit:

 1. După caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau ștergerea Datelor, în special a Datelor incomplete sau inexacte;
 2. Notificarea către persoanele împuternicite de operator cărora le-au fost dezvăluite Datele a oricărei operațiuni efectuate conform lit. a), dacă această notificare nu se dovedește imposibilă sau nu presupune un efort disproporționat față de interesul legitim care ar putea fi lezat.

Pentru exercitarea dreptului prevăzut persoana vizată va înainta operatorului o cerere întocmită în formă scrisă, datată și semnată. În cerere solicitantul poate arăta dacă dorește ca informațiile să îi fie comunicate la o adresă de poștă electronică sau printr-un serviciu de corespondență care să asigure că predarea i se va face numai personal.

Operatorul este obligat să comunice măsurile luate precum și dacă este cazul, numele Persoanei secundare imputernicite de operator căruia i-au fost dezvăluite Datele cu caracter personal referitoare la persoana vizată, în termen de 15 zile de la data primirii cererii, cu respectarea eventualei opțiuni a solicitantului exprimate.

Dreptul de opoziție

(1) Persoana vizată are dreptul de a se opune în orice moment, din motive întemeiate și legitime legate de situația sa particulară, ca date care o vizează să facă obiectul unei prelucrări, cu excepția cazurilor în care există dispoziții legale contrare. În caz de opoziție justificată, prelucrarea nu mai poate viza Datele în cauză.

(2) Persoana vizată are dreptul de a se opune în orice moment, în mod gratuit și fără nicio justificare, ca datele care o vizează să fie prelucrate în scop de marketing direct, în numele operatorului sau a unei Persoane secundare împuternicite de operator, sau să fie dezvăluite unor Persoane secundare împuternicite de operator într-un asemenea scop.

(3) În vederea exercitării drepturilor prevăzute la alin. (1) și (2) persoana vizată va înainta operatorului o cerere întocmită în forma scrisă, datată și semnată. În cerere solicitantul poate arăta dacă dorește ca informațiile să îi fie comunicate la o adresă de poștă electronică sau printr-un serviciu de corespondență care să asigure ca predarea i se va face numai personal.

(4) Operatorul este obligat să comunice persoanei vizate măsurile luate în temeiul alin. (1) sau (2), precum și, dacă este cazul, numele Persoanei secundare imputernicite de operator căruia i-au fost dezvăluite datele cu caracter personal referitoare la persoana vizată, în termen de 15 zile de la data primirii cererii, cu respectarea eventualei opțiuni a solicitantului exprimate potrivit alin. (3).

Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale

Orice persoană are dreptul de a cere și de a obține:

 1. Retragerea sau anularea oricărei decizii care produce efecte juridice în privința sa, adoptată exclusiv pe baza unei prelucrări de date cu caracter personal, efectuată prin mijloace automate, destinată să evalueze unele aspecte ale personalității sale, precum competența profesională, credibilitatea, comportamentul sau orice alte asemenea aspecte;
 2. Reevaluarea oricărei alte decizii luate în privința sa, care o afectează în mod semnificativ, dacă decizia a fost adoptată exclusiv pe baza unei prelucrări de date care întrunește condițiile prevăzute la lit. a).

Respectându-se celelalte garanții prevăzute de lege, o persoană poate fi supusă unei decizii de natura celei vizate numai în următoarele situații:

 1. Decizia este luată în cadrul încheierii sau executării unui contract, cu condiția ca cererea de încheiere sau de executare a contractului, introdusă de persoana vizată, să fi fost satisfăcută sau ca unele măsuri adecvate, precum posibilitatea de a-și susține punctul de vedere, să garanteze apărarea propriului interes legitim;
 2. Decizia este autorizată de o lege care precizează măsurile ce garantează apărarea interesului legitim al persoanei vizate.

Dreptul de a se adresa justiției

Fără a se aduce atingere posibilității de a se adresa cu o plângere autorității de supraveghere, persoanele vizate au dreptul de a se adresa justiției pentru apărarea oricăror drepturi garantate de lege, care le-au fost încălcate.

Orice persoană care a suferit un prejudiciu în urma unei prelucrări de date cu caracter personal, efectuată ilegal, se poate adresa instanței române competente pentru repararea acestuia.

Incidente privind Datele cu caracter personal

COMTEC NET S.R.L. îl va informa pe Beneficiar, fără întârzieri nejustificate, dacă COMTEC NET S.R.L. află de un Incident privind datele cu caracter personal care implică Date cu caracter personal ale Beneficiarului, și va lua măsurile cerute în condiții rezonabile de Beneficiar, ca, în intervalul cerut în condiții rezonabile de Beneficiar, să remedieze Incidentul privind datele cu caracter personal și să ofere informațiile suplimentare pe care le poate cere Beneficiarul în condiții rezonabile. COMTEC NET S.R.L. își rezervă dreptul de a percepe o taxă administrativă pentru asistența furnizată, cu excepția cazului și în măsura în care Beneficiarul demonstrează că această asistență este necesară din cauza nerespectării de către COMTEC NET S.R.L. a acestei Politici de Prelucrare a Datelor cu Caracter Personal.

Transferurile internaționale ale Datelor cu caracter personal ale Beneficiarilor

COMTEC NET S.R.L. poate transfera Datele cu caracter personal ale Beneficiarului în afara țării din care au fost colectate inițial precum Austria, Germania, Polonia, Cehia, Franța, cu condiția ca transferul respectiv să fie necesar în legătură cu Serviciile prestate conform Contractului de prestări servicii și ca aceste transferuri să se efectueze în conformitate cu Legislația aplicabilă privind protecția și confidențialitatea datelor.

COMTEC NET S.R.L. nu transferă datele personale în țări din afara UE sau SEE sau catre organizații internaționale.

Clauzele contractuale standard ale UE: Clauzele contractuale standard ale UE sunt încorporate integral în această Politică de Confidențialitate. și, în măsura aplicabilă, COMTEC NET S.R.L. se va asigura că Persoanele secundare împuternicite de operator își îndeplinesc obligațiile în calitate de importatori de date (conform definiției din Clauzele contractuale standard ale UE). În cazul unui conflict între această Politică de Prelucrare a Datelor cu Caracter Personal și Clauzele contractuale standard ale UE, vor prevala prevederile din Clauzele contractuale standard ale UE.

În cazul în care Serviciile sunt acoperite de mai multe mecanisme de transfer, transferul Datelor cu caracter personal ale Beneficiarului va fi reglementat de un singur mecanism de transfer, în conformitate cu Clauzele contractuale standard ale UE.

Răspunderea

Răspunderea COMTEC NET S.R.L. care decurge din sau în legătură cu prelucrarea de către COMTEC NET S.R.L. a Datelor cu caracter personal ale Beneficiarului în conformitate cu această Politică de Prelucrare a Datelor cu Caracter Personal indiferent dacă răspunderea este contractuală, delictuală civilă sau întemeiată pe altă doctrină, este supusă prevederii sau prevederilor privind limitarea răspunderii din Contractul de prestări servicii.

Detaliile prelucrării

COMTEC NET S.R.L. poate actualiza periodic prezenta Politică de Prelucrare a Datelor cu Caracter Personal astfel încât să reflecte modificările activităților de prelucrare.

Categorii de persoane vizate

Angajații Beneficiarului, Mandatarii și Subcontractanții Beneficiarului cât și angajații acestora;

Tipuri de Date cu caracter personal

Datele cu caracter personal ale Beneficiarului prelucrate de COMTEC NET S.R.L. în legătură cu furnizarea de către COMTEC NET S.R.L. a Serviciilor sunt determinate și controlate de Beneficiar în calitate de Operator de date, și în conformitate cu specificațiile de lucru aplicabile și/sau cu bonurile de comandă/dispozițiile de modificare, însă pot include ca exemple:

 • Date de contact – de exemplu, numele, prenumele, numărul de telefon de serviciu, funcția, adresa IP, adresa de e-mail de serviciu și sediul serviciului;
 • Date de autentificare pentru securitate – de exemplu, datele de identificare ca angajat;
 • Date privind utilizarea produselor: de exemplu încercările eșuate de accesare a platformelor sau a serviciilor;
 • Date privind performanța: Evenimentele, opțiunile și alertele referitoare la accesarea platformelor sau a serviciilor;
 • Date despre dispozitiv:  Informații despre adresa IP și web-browserul echipamentului care accesează aplicațiile sau serviciile proprietare COMTEC NET S.R.L.
 • Alte Date cu caracter personal furnizate de o Persoană vizată atunci când interacționează în persoană, online sau telefonic, sau prin e-mail cu departamentul de asistență sau alte canale de asigurare a asistenței pentru clienți precum Tecnet Helpdesk, pentru a facilita prestarea Serviciilor COMTEC NET S.R.L. și de a răspunde la solicitările Beneficiarului și/sau ale Persoanei vizate.

Activitățile de prelucrare

Datele cu caracter personal ale Beneficiarului prelucrate în legătură cu Contractul de prestări servicii vor fi utilizate de COMTEC NET S.R.L. pentru a gestiona relația cu Beneficiarul și a presta Serviciile pentru acesta. COMTEC NET S.R.L. poate prelucra Datele cu caracter personal ale Beneficiarului pentru:

 • Prestarea serviciilor de gestionare a entitaților în cadrul platformei de suport;
 • Crearea și administrarea conturilor de client în cadrul Serviciilor contractate;
 • Menținerea corectă a datelor de contact și înregistrare, pentru a furniza servicii integrate de asistență și mentenanță, inclusiv pachete de asistență premium extinsă;
 • Îmbunătățirea performanței și funcționării produselor, soluțiilor, serviciilor și asistenței;
 • Pentru a asigura funcționarea continuă și fără întrerupere a aplicațiilor, platformelor, soluțiilor sau a serviciului;
 • Pentru a îi transmite Beneficiarului comunicări de natură administrativă referitoare la Servicii. Exemplele de comunicări de natură administrativă pot include răspunsuri la întrebările sau cererile Beneficiarului, comunicări referitoare la finalizarea serviciilor sau actualizări corporative referitoare la fuziuni, achiziții sau dezinvestiții;
 • Pentru a menține integritatea și securitatea website-urilor, produselor, opțiunilor și serviciilor COMTEC NET S.R.L., și pentru a preveni și a detecta amenințările de securitate, fraudele sau alte activități infracționale sau rău intenționate care ar putea compromite informațiile Beneficiarului;
 • Pentru a verifica identitatea Beneficiarului, inclusiv prin solicitarea ca Beneficiarul să își declare numele și datele de identificare ca angajat pentru prestarea serviciilor de asistență ale COMTEC NET S.R.L.;
 • Pentru a se conforma cu legislația și reglementările aplicabile, cu dispozițiile instanțelor, cu cererile autorităților guvernamentale și de aplicare a legii, și a-i proteja pe angajați și pe alți clienți, și pentru a soluționa disputele.

Transmiterea datelor către terți

După caz, putem transmite sau oferi acces la anumite date cu caracter personal ale dumneavoastră următoarelor categorii de destinatari:

 • partenerilor Comtec Net S.R.L.;
 • furnizorilor de servicii de curierat;
 • furnizorilor de servicii de plată/bancare;

În situația existenței unei datorii cu privire la relaţia contractuală pe care o avem cu dumneavoastră, Comtec Net S.R.L. poate dezvălui datele dumneavoastră unor agenții de colectare debite/recuperare creanţe în vederea recuperării datoriei. Aceştia vă vor contacta în numele Comtec Net S.R.L. De asemenea, atunci când Comtec Net S.R.L. cesionează creanţa, vă vom informa despre acest aspect.

În situația în care Comtec Net S.R.L. a încheiat un contract cu un prestator de servicii sau contractant pentru a  presta servicii sau a presta un serviciu în numele Comtec Net S.R.L., iar aceștia pot avea acces la datele dumneavoastră cu caracter personal. Comtec Net S.R.L. nu autorizează prestatorul să utilizeze sau să dezvăluie datele dumneavoastră cu caracter personal decât în legătură cu prestarea serviciilor acestuia.

În cazul în care veți continua să considerați că datele dvs. nu au fost gestionate corespunzător, în temeiul legii, puteți contacta Autoritatea din România pentru protecția datelor cu caracter personal la www.dataprotection.ro și să depuneți o plângere.